GENERELL INFORMATION

Banners och reklammärkta inlägg


Alla samarbeten följer svensk lag och ska vara tydligt sponsormärkta.

Alla kommersiella projekt faktureras via Trendenser AB.


• Tydlig avsändare måste anges i banner/annons

• Ljud- och/eller popup-annonser tillåts ej

• Annonser/banners måste vara utformade på ett sådant visa att de ej kan misstas med redaktionellt innehåll på bloggen

eller med andra annonser/annonsörer. Tydlig ytterkantslinjering och annonstag är ett krav.

• Kunden ansvarar för att påståenden i annonsmaterialet kan styrkas med oberoende statistik och fakta samt att produktpåståenden är sanningsenliga / ej vilseledande för konsument. 

• Samtliga annonsplatser har en Share-of-Voice på 33% som standard.

• Bannerns innehåll och utförande får inte strida mot svensk lag och måste stämma överens med god marknadsföringssed.

• Trendenser förbehåller sig rätten att avböja publicering av annonser som inte passar in och/eller riskerar anses stötande.

• Annonser med bilder på människor, identifierbara ansikten eller barn godkäns ej.

• Annonser och contentinnehåll i sponsormärkta samarbeten får ej innehålla upphovsrättskyddat material (bildkollage / foton) etc som ej är friköpta för publicering. Trendenser tar ej ansvar för "åberopande av annans varumärke i reklam för egen vara" om annonsören vill använda andra licenstagares produkter eller inredningsdetaljer i moodboards / stylingar eller liknande.

• Rekommenderat format för rörlig/animerad banner; HTML5 eller Gif (swf)

• Rekommenderat statisk banner; JPEG

• Rörlig banner får snurra tre varv / loopa tre varv innan den måste stanna upp som stillbild

• Övriga banners (JPEF/Gif) levereras med information om vart den ska länkas.

Tänk på att EPS, PSD, SVG, TIFF m  ej går att använda i vanliga webbläsare.

• Video och ljud måste initieras med klick, inte mouseover.

• Maxvikt annons 150 kb (100 kb + bckup 50 kb)

• Vid strömmande video får containern inte väga mer än ordinarie maxvikt. Inladdad fil max 500 KB. FPS får ej överskrida 18 fps.

• All annonsering ska vara secure (https), det vill säga, alla annonsanrop måste ske över https och domänernamåste ha giltiga ssl-certifikat.

• Reklamationer beträffande införanda annonser ska göras inom 7 dagar från publiceringsdatum, beträffande fakturor inom 14 dagar från fakturadatum.

•  Trendenser ansvarar inte för tekniska fel som uppstår på grund av undermåligt material eller brister i bloggverktyget / annonssystemet. Vid förseningar av annons- material ges ingen reklamationsrätt.

• Annonsutrymme (banner eller inlägg) får ej annulleras senare än 7 dagar före materialdag.

• Vid sen avbokning (mindre än 1 vecka innan publicering) debiteras 50% av exponeringsvärdet och 100% av framtagningskostnaden.

Konkurrensklausul och branschexklusivitet gäller endast efter båda parters överenskommelse och under tidsbegränsning. Frilansuppdrag (foto, styling, textbearbetning)


Om inget annat är överenskommet har uppdragsgivaren rätt att publicera framtaget material (artikel/text/foto/illustration) en gång i tryckt form alternativt använda digitalt material under den tidsperiod som samarbetet är aktivt. 

Möjlighet finns att köpa till nedan användanderätt, detta avtalas i samband med bokning och dokumenteras då i både offert och avtal enlig överenskommet pristillägg;


Fri nyttjanderätt.
Då har både upphovsmannen och utgivaren obegränsad upphovrätt.

Ensamrätt. 
Då förlorar Trendenser upphovsrätten och har ej längre rätt att använda publikationen i sina egna kanaler.
Uppdragsgivaren/Utgivaren har ensamrätt till verket.

Konkurrensklausul och branschexklusivitet gäller endast efter båda parters överenskommelse och under tidsbegränsning. 

AVTALSVILLKOR